Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole Nr 4 sporządza roczny plan finansowy dochodów i wydatków
z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy:

 

Dział - 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 - Przedszkola

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

 

 

BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2014
1 .770.328,12 ujęty w Uchwale nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18.12.2013 r.

w tym

dział 801 – 1.611.241,00 zł

dział 853 - 159.087,12 zł Projekt POKL pt. „ Dobre przedszkole na dobry start”


Środki ujęte w planie finansowym jednostki przeznaczone są na:

    - wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
    - bieżące opłaty za media,
    - bieżące remonty i konserwacje,
    - zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych,
    - dokształcanie nauczycieli,
    - zakupy inwestycyjne,
    - zakup środków czystości i pozostałych materiałów,
    - zakup materiałów kancelaryjnych,
    - zakup środków żywności dla dzieci.odpowiada: Mariola Wasilewska

wytworzył: Mariola Wasilewska

wprowadził: administrator

data: 17-01-2014

data: 17-01-2014

data: 17-01-2014Rejestr zmian strony